Farbe
Preis Brutto
127
127
228
228
-
Preis Netto
107
107
191
191
-